VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMEEN

De dienstverlening van Linguix bvba (verder in de tekst met Linguix afgekort), met zetel te 2140 Borgerhout – Montensstraat 31, wordt uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van Linguix die tevens worden vermeld op de website www.linguix.be. De algemene voorwaarden van de klant en/of opdrachtgever of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen.

BESTELLING

De diensten worden schriftelijk besteld door verzending van een bestelbon of een ondertekende offerte per post, per fax, per e-mail of ten kantore. Linguix zal echter te allen tijde, eventueel in een later stadium, vragen om een originele en eigenhandig ondertekende bestelbon te overhandigen. Telefonische bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 24 uur, indien de daaropvolgende dag een werkdag is, bij gebreke waaraan de bestelling als niet-geplaatst zal worden beschouwd. Door de bestelling aanvaardt de klant en/of opdrachtgever de algemene voorwaarden van Linguix. Linguix kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant en/of opdrachtgever van de facturatiegegevens of andere gegevens pertinent voor de opdracht. Bijzondere wensen inzake spelling, opmaak, format, legalisaties, aanpassingen, apostilles, ea dienen voorafgaandelijk (ie bij de ondertekening van de offertebon) schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, zoniet betaalt de klant/opdrachtgever € 55,00/uur (met steeds een minimum van 1 uur). Eens de bestelbon ondertekend is, ongeacht het feit dat de klant en/of opdrachtgever om welke reden dan ook afziet van de opdracht, kan hij niet verzaken te betalen. De prijzen van vertaal- en tolkopdrachten kunnen jaarlijks (of op elk ander tijdstip) herzien worden, afhankelijk van de marktschommelingen. Linguix is niet verplicht deze wijzigingen mee te delen. Daarom is enkel het bedrag op de bestelbon actueel en bindend na ondertekening. Voor alle opdrachten welke het totaalbedrag van € 250,00 (btwe) overstijgen, is de klant en/of opdrachtgever eraan gehouden een voorschot van minstens 10% voorafgaandelijk te betalen. De klant en/of opdrachtgever houdt zich eraan alle bedragen, die € 250,00 (btwe) niet overstijgen, ten kantore te betalen, bij de afhaling/levering van de gevraagde dienst. Verder kan Linguix bepalen, ongeacht de grootte van het bedrag, alle sommen ten kantore en in contanten te betalen indien zij oordeelt dat de klant/opdrachtgever onvoldoende garanties biedt tot betaling. Bij de afhaling van de vertaling/opdracht tekent de klant/opdrachtgever voor ontvangst. Indien de betaalde bestelling niet tijdig wordt afgehaald (cfr. datum offertebon), zo zal Linguix twee weken na leveringsdatum deze per kerende overmaken aan de klant, zonder evenwel aansprakelijk gesteld te worden bij niet of geen tijdige ontvangst.

VERTALINGEN

Het materiaal nodig voor het vertaalwerk wordt door de opdrachtgever op zijn kosten geleverd aan Linguix. De kosten om de vertaling en voornoemd materiaal aan de opdrachtgever (terug) te bezorgen, worden gedragen door Linguix, voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van e-mail, fax of de gewone postdiensten. Voor elke vertaling worden de woorden, uitdrukkingen en spelling van erkende woordenboeken als correct beschouwd door Linguix. De opdrachtgever kan niettemin vooraf zijn voorkeur voor een spelling of een precieze woordkeuze aan Linguix ter kennis brengen, desgevallend op basis van andere officiële stukken. De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Linguix alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Indien de tekst specifieke interne afkortingen bevat, wordt de opdrachtgever verzocht de betekenis ervan mee te delen. Elke vertaling wordt uitgevoerd onder het beroepsgeheim, behoudens het schriftelijke akkoord van de opdrachtgever om hiervan af te wijken. De klant en/of opdrachtgever neemt in geen enkel geval rechtstreeks contact op met de vertaler. Ingeval van eenzijdige beëindiging van de opdracht zal de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn aan Linguix. Deze vergoeding zal bestaan uit een vergoeding van de reeds geleverde prestaties volgens de tarieven van Linguix en een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs, behoudens het bewijs van een grotere schade. Linguix verbindt zich ertoe om de digitale bestanden die te maken hebben met alle vertaalopdrachten (bronteksten en vertalingen) te bewaren op haar servers gedurende een periode van vijf jaar. Daarna eigent Linguix zich het recht toe om deze digitale bestanden te verwijderen.

TOLKOPDRACHTEN

De vergoedingen voor de tolken worden begroot per halve dag of per volledige dag. De tarieven variëren afhankelijk van de taal. De vergoedingen zijn exclusief reiskosten en maaltijden. De klant is verantwoordelijk voor de reservatie van de hotelkamers van de tolken en de technicus. Zo niet, dan wordt een toeslag van 15% van de hotelkosten aangerekend. Als een tolk moet reizen en moet overnachten voor een tolkopdracht, wordt een dagvergoeding van € 25,00 (btwe) per tolk aangerekend. Dagvergoedingen zijn van toepassing als de maaltijden niet of niet volledig voorzien worden door de klant (in het geval van een opdracht van meerdere dagen ook het diner); tolken moeten de avond voor de tolkopdracht aanwezig zijn om op tijd te zijn voor de aanvang van de opdracht. Indien de tolken een grote verplaatsing moeten maken buiten de werkuren (9.00 u ― 18.00 u), kunnen er variabele toeslagen aangerekend worden als reiscompensatie. De klant en/of opdrachtgever verbindt er zich tevens toe te voorzien in:

― een maaltijd voor de tolk en/of de technicus indien de opdracht meer dan 3 uur duurt;

― een zaal met elektrische basisinstallatie die voldoet aan de normen ter zake en met voldoende 220-volt stopcontacten met aarding, distributie van de infrarood ontvangers en de hoofdtelefoons onder de deelnemers, retour en opbergen ervan in de koffers;

― voldoende ruimte voor de technische centrale en de tolkencabines. De levering en plaatsing van de materialen gebeurt normaal de dag voordien. De zaal is beschikbaar vanaf de dag voor het gebeuren en gedurende de gehele periode voldoende verwarmd. De klant en/of opdrachtgever neemt in geen enkel geval rechtstreeks contact op met de tolk(en). De klant en/of opdrachtgever neemt steeds contact op met de contactpersoon van Linguix of de technicus ter plaatse. Diefstal of beschadiging van het geleverde materiaal van de opbouw tot de afbraak van de installatie, vallen volledig ten laste van de klant en/of opdrachtgever.

Als annuleringsvoorwaarde geldt een schriftelijke en aangetekende vraag aan het adres van Linguix met volgende beperkingen:

* opdrachten die worden geannuleerd tussen de 60 en 90 werkdagen voor de aanvang ervan worden gefactureerd aan 35 % van het totale bedrag;

* opdrachten die worden geannuleerd tussen de 59 en 30 werkdagen voor de aanvang ervan worden gefactureerd aan 50 % van het totale bedrag;

* opdrachten die worden geannuleerd tussen de 29 en 15 werkdagen voor de aanvang ervan worden gefactureerd aan 75 % van het totale bedrag.

* opdrachten die minder dan 15 werkdagen voor de aanvang ervan worden geannuleerd worden gefactureerd aan 100 % van het totale bedrag.

KLACHTEN

Op straffe van verval, dient elke klacht per aangetekende brief en op gemotiveerde wijze meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de levering van de vertaling of de uitvoering van de diensten en/of factuur, bij gebreke waaraan de geleverde vertaling of de uitgevoerde dienst als aanvaard wordt beschouwd. Poststempel op de vernoemde documenten geldt als bewijs. Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn werden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur. Mochten er na onderzoek van de klacht door Linguix nog geschillen over de kwaliteit van de vertaling blijven bestaan, dan kan Linguix of de opdrachtgever die voorleggen aan de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT). De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst. Geen enkele klacht geeft de klant en/of opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

(LEVERING)STERMIJN

Linguix zal niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant en/of opdrachtgever, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling of contractuele verbintenissen. De door Linguix vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding van deze termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van Linguix, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadevergoeding. Linguix kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending. Daarentegen zal Linguix op gemotiveerde wijze staven bij niet tijdige levering. Zij blijft alles in het werk stellen om de indicatieve leveringstermijnen te respecteren.

OVERMACHT

Bij overmacht worden de verplichtingen van Linguix opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, zodra dat redelijkerwijze mogelijk is.

BETALING

De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, waarbij de poststempel geldt als bewijs, netto, contant en zonder korting aan het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever blijft in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook indien Linguix aanvaard heeft de facturen te maken op naam van een derde. In geval van betwisting, moet de factuur worden geprotesteerd bij gemotiveerde aangetekende brief, binnen 8 dagen na de datum van de factuur. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Elke factuur die op de vervaldag niet of niet volledig is voldaan, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest van 12 % per jaar, en met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 10 % op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00 (btwe). De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Linguix kan enkel aansprakelijk zijn in geval van opzet. In elk geval, behalve bij bedrog, zal de aansprakelijkheid van Linguix steeds beperkt zijn tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de klant en/of opdrachtgever, die aanleiding heeft gegeven tot de opdracht in kwestie. Linguix kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van cliënten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

ONTBINDING

Linguix is, indien de klant en/of opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant en/of opdrachtgever, gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

AUTEURSRECHTEN

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Linguix het auteursrecht op de door Linguix vervaardigde vertalingen, teksten, cursusmateriaal en alle andere diensten. De klant en/of opdrachtgever vrijwaart Linguix tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht.

STILZWIJGEN

In geen geval kan de klant zich beroepen op een stilzwijgende toestemming van Linguix bij een laattijdige facturatie, niet tijdig afhalen/leveren van originele stukken en/of vertalingen of andere.

GESCHILLENREGELING

Het Belgische recht zal van toepassing zijn op de contractuele verhouding. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen of het vredegerecht van het kanton Antwerpen/Borgerhout. Voor al wat in onderhavige orderbon niet is voorzien is, verklaren Linguix en klant zich te schikken naar de wetten en gebruiken ter zake.